Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Jesteś tutaj

Podpięcia

Podpięcia

Zasady podpinania przedmiotów są regulowane Zarządzeniem nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku.

1. Co to jest podpięcie

Podpięcie to przypisanie przedmiotu, na który wpisany jest student, do programu studiów, który student realizuje i w ramach którego ma być rozliczany przedmiot.

2. Jakie przedmioty podpinamy

Należy podpiąć wszystkie przedmioty, jednak ze względu na ich charakter wyróżniamy następujący podział:

  • Przedmioty objęte planem studiów powinny zostać podpięte pod program i odpowiedni etap studiów. Podpięcie pod etap może zostać uzupełnione w terminie późniejszym, jeśli w momencie wpisu na przedmiot odpowiedni etap studiów dla studenta jeszcze nie istnieje, w szczególności dla przedmiotów realizowanych awansem, kursów realizowanych w Studium Pedagogicznym UJ, bądź przedmiotów w rejestracji na kolejny rok akademicki, uruchamianej przed rozliczeniem poprzedniego roku
  • Przedmioty nieobjęte planem studiów, w szczególności kursy realizowane w ramach wolnych żetonów w Jagiellońskim Centrum Językowym, powinny zostać podpięte tylko pod program, z wykorzystaniem opcji "rezygnacja z zaliczenia". Nie będą one brane pod uwagę w procesie rozliczenia studiów, uwzględniane w średniej ocen ani wykazywane na deklaracjach, chyba że dziekan wydziału na wniosek studenta postanowi inaczej; w takiej sytuacji pracownik sekretariatu dokonuje modyfikacji podpięcia

3. Terminy wykonywania podpięć

W przypadku przedmiotów, na które studenci rejestrują się poprzez USOSweb podpięcia należy wykonywać na bieżąco.
Rejestracja na przedmiot bez dokonania podpięcia będzie traktowana jako nieskuteczna. Z przedmiotów niepodpiętych studenci będą wyrejestrowywani automatycznie w trakcie najbliższej planowej migracji danych między USOSweb a USOS (wykonywanej codziennie około 04:00 rano).
Wszystkie pozostałe przedmioty, na które student zostanie zapisany muszą być podpięte przez studenta w USOSweb:

  • przedmioty całoroczne oraz prowadzone w semestrze zimowym - do dnia 19 października.
  • przedmioty prowadzone w semestrze letnim – do 2 marca.

Przedmioty niepodpięte zgodnie z powyższymi terminami zostaną usunięte automatycznie w ciągu kolejnego dnia roboczego (odpowiednio 20 października i 5 marca).

4. Jak wykonać podpięcie?

Podpięcia można wykonać po zalogowaniu do USOSweb w zakładce: Dla Studentów -> Moje Studia -> Podpięcia.

Przedmioty można podpinać tylko w trakcie trwania okresów podpinania.
Okresy są definiowane oddzielnie dla każdego cyklu dydaktycznego, można je zobaczyć po kliknięciu linku 'pokaż' (A) w okienku 'OKRESY PODPINANIA'.

Przedmioty na stronie z podpięciami grupowane są w kontekście cykli dydaktycznych, w których są realizowane.

  podpięcie
Podpięcie można wykonać oddzielnie dla każdego przedmiotu (C1) lub zbiorczo zaznaczając pola przy nazwach przedmiotów (C3) i klikając przycisk 'ZBIORCZE PODPIĘCIE' (C2).
  dodawanie podpiecia
Podczas podpinania należy wskazać program (D), pod który przedmioty mają być podpięte.
Jeśli student ma już wpis na etap, na którym chce rozliczyć dany przedmiot należy wskazać również odpowiedni etap (E).
Student oczekujący na rozliczenie roku może podpiąć przdmiot pod sam program i dodać odpowiedni etap po otrzymaniu wpisu.
  dodawanie podpiecia

5. Rezygnacja z zaliczania przedmiotu

Aby zrezygnować z zaliczania przedmiotu (w przypadkach opisanych w Zarządzeniu nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku) należy kliknąć przy odpowiednim przedmiocie link 'zrezygnuj z zaliczania' (H). Przed rezygnacją należy przedmiot podpiąć.

6. Odpięcie przedmiotu

Usunięcie podpięcia możliwe jest tylko w trakcie trwania okresu podpinania i jest możliwe jedynie dla przedmiotów, które zostały podpięte w trakcie trwania tego okresu (podpięć wykonanych w poprzednich okresach nie można usuwać). Aby odpiąć przedmiot należy kliknąć link 'odepnij' (G) przy odpowiednim przedmiocie.
UWAGA: konsekwencją całkowitego usunięcia podpięcia może być wypisanie studenta z przedmiotu.

7. Domyślny program podpięcia

Wprowadza się pojęcie domyślnego programu podpięcia . Jeśli student studiuje aktualnie na  jednym programie, to ten program jest z definicji domyślny. Jeśli studiuje na wielu, to może
ręcznie wskazać jeden z nich jako domyślny. Służy do tego osobna strona dostępna w lewym menu w jako podstrona modułu Podpięcia w  sekcji Dla studentów. Wybór jest zapisywany w
sesji, czyli obowiązuje do wylogowania. Jeśli trwa lub niedługo rozpocznie się jakaś rejestracja (w przeciągu doby), w której student może uczestniczyć, a student studiuje na więcej niż jednym programie, to po zalogowaniu widzi
komunikat


z zachętą do wyboru programu domyślnego i wskazaniem na właściwą stronę. Komunikat będzie się wyświetlał do momentu aż student dokona wyboru (może zostać wybrana opcja brak domyślnego programu).

Problemy z podpięciami

Aby wykonać podpięcie:

  • student musi być zapisany na przedmiot (samodzielnie lub przez sekretariat/dziekanat)
  • musi trwać okres podpinania
  • program studenta nie może być zgłoszony do rozliczenia

Jeśli student zgłosił program do rozliczenia musi skontaktować się z sekretariatem i poprosić o cofnięcie tej operacji. Nie można podpinać przedmiotów pod program zgłoszony do rozliczenia oraz pod zaliczone etapy(lata) studiów.