Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt Logowania Nie jesteś zalogowany | zaloguj się

Jesteś tutaj

Elektroniczny Indeks

Informacje dla Prowadzących i Studentów na temat nowych zasad dokumentacji przebiegu studiów

Od roku akademickiego 2011/12 zaczyna obowiązywać Zarządzenie nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zmienia dotychczasowy sposób dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich. W miejsce tradycyjnego indeksu wchodzi tzw. „e-indeks”. Każdy Student oraz Prowadzący zajęcia powinien zapoznać się z nowymi zasadami dokumentacji przebiegu studiów. Poniżej przedstawiamy podsumowanie nowych zasad oraz opis czynności, które powinny być wykonane przez Studentów oraz Prowadzących zajęcia.

Indeks

Indeks przestaje być dokumentem rejestrującym przebieg studiów. Od tej pory student nie musi posiadać indeksu, choć jeżeli chce go posiadać, to na jego wniosek indeks zostanie mu wydany. Prowadzący zajęcia ma obowiązek udzielić wpisu do indeksu na prośbę studenta.

Karty egzaminacyjne

Karty okresowych osiągnięć nie będą wydawane studentom. Zostaną one zastąpione wydrukami z USOS, które będą generowane po wpisaniu ocen przez prowadzących zajęcia i rozliczeniu studenta. Na tych nowych kartach prodziekan ds. studenckich swoim podpisem potwierdzi wpis studenta na kolejny rok studiów.

Protokoły zaliczenia przedmiotu

Prowadzący zajęcia ma obowiązek wpisać oceny do USOSweb, wydrukować stamtąd protokoły i podpisane przez siebie dostarczyć do właściwego sekretariatu jednostki prowadzącej tok studiów. Musi je tam dostarczyć do 10 dni od terminu egzaminu lub zaliczenia, jednak :

 • nie później niż do 30 września w przypadku ocen wystawionych w semestrze letnim
 • nie później niż do 7 dni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej w przypadku ocen wystawionych w semestrze zimowym.

Rozliczenie studenta

Rozliczenie studenta nastąpi na podstawie danych znajdujących się w USOS na dzień 30 września i sekretariat jest zobowiązany rozliczyć studenta do 15 października. Jeżeli plan studiów na danym kierunku przewiduje zakończenie studiów w semestrze zimowym, to rozliczenie następuje według danych na ostatni dzień zimowej sesji poprawkowej tego semestru i sekretariat jest zobowiązany dokonać go w ciągu dwóch tygodni od zakończenia zimowej sesji poprawkowej.
Student może poprzez USOSweb złożyć wniosek o rozliczenie roku w terminie wcześniejszym.
Studenci którzy nie wypełnili wszystkich wymagań programu studiów na danym roku powinni złożyć podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie roku do 30 września.

Obowiązki Studenta

 • Najpóźniej przed rozpoczęciem sesji Student powinien zweryfikować czy jest zapisany na odpowiednie przedmioty i do odpowiednich grup w USOSweb. Ewentualne różnice powinien zgłosić do swojego sekretariatu.
 • Po upływie terminu wpisania ocen Student powinien sprawdzić swoje oceny w USOSweb. Ewentualne błędy lub brak ocen powinien zgłosić Prowadzącemu lub do swojego sekretariatu. Oceny można sprawdzić w zakładce „Dla studentów” -> „oceny”.
 • Student, który wypełnił wszystkie wymagania programu studiów na danym roku (ma komplet wpisów w USOSweb) może zgłosić przez USOSweb prośbę o rozliczenie roku. Może tego dokonać wchodząc do zakładki „Dla Studentów” -> „zaliczenia etapów” i klikając link „zgłoś program do rozliczenia” :

  Nie powinien tego robić zanim nie zdobędzie wszystkich wpisów !!!
  Uwaga ! Zgłoszenie programu do rozliczenia blokuje możliwość podpinania przedmiotów !
  Student powinien podpiąć przedmioty pod program przed terminem rozliczenia, przed ewentualnym zgłoszeniem programu do rozliczenia oraz przed terminem wymaganym dla jego kierunku studiów jeżeli taki został ustalony przez jednostkę prowadzącą jego studia. Przedmioty można podpiąć w zakładce „Dla studentów”->”podpięcia”

 • Jeżeli nie uda mu się wypełnić wszystkich wymagań programu studiów na danym roku, to powinien złożyć podanie o wpis warunkowy lub powtarzanie roku do dnia na który wypada termin rozliczenia (30 września lub ostatni dzień zimowej sesji poprawkowej – patrz „Rozliczenie studenta”)
 • Jeżeli student nie wypełnił wszystkich wymagań programu studiów na danym roku (lub nie ma wszystkich ocen w USOS) oraz nie złożył stosownego podania w wymienionym terminie, to jest to podstawą do decyzji o skreśleniu go z listy studentów.

Obowiązki Prowadzącego zajęcia

 • Najpóźniej przed rozpoczęciem sesji Prowadzący powinien sprawdzić czy w USOSweb jest zapisany prawidłowy skład grupy – czy lista osób grupy, którą kierował się prowadząc zajęcia jest zgodna z aktualnym składem grupy w USOSweb. Ewentualne różnice, braki powinien zgłosić do sekretariatu.
 • Najpóźniej przed rozpoczęciem sesji Prowadzący powinien także sprawdzić czy ma dostęp do wszystkich protokołów i czy są one prawidłowo zdefiniowane. Ewentualne nieprawidłowości, braki powinien zgłosić do sekretariatu.
 • Prowadzący ma obowiązek wpisać wszystkie oceny do USOSweb oraz dostarczyć do sekretariatu wydrukowane i podpisane protokoły zgodnie z obowiązującymi terminami
 • Na prośbę studenta Prowadzący ma obowiązek udzielić mu wpisu także w „tradycyjnym” indeksie.
 • W przypadku zakończenia wpisywania ocen na danym protokole przed upłynięciem terminu, protokół zatwierdza koordynator przedmiotu